De coördinatieregeling

Wat is de coördinatieregeling?

De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen. Hieronder wordt met name ingegaan op de coördinatie in een bestemmingsplanproces en de omgevingsvergunning. 

Coördinatiebesluit

In artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening is de mogelijkheid opgenomen om na een besluit van de gemeenteraad de voorbereiding en bekendmaking van een bestemmingsplan te coördineren met de voorbereiding en bekendmaking van besluiten op aanvragen om diverse vergunningen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig worden doorlopen. 

Zo kan bijvoorbeeld de procedure voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gelijktijdig worden meegenomen in de bekendmaking van de procedure voor een daartoe benodigde bestemmingsplanherziening. Ook andere vergunningen kunnen met één en de zelfde procedure worden voorbereid, zoals bijvoorbeeld een horecavergunning.

Voor aanvang van de procedure, om een aantal activiteiten gecoördineerd voor te bereiden en bekend te maken, dient de gemeenteraad een besluit te hebben genomen waaruit blijkt dat hij daarmee instemt. Er zijn twee mogelijkheden. De eerste is dat de raad een apart besluit neemt voor elk specifiek te coördineren project apart. De andere is dat de raad bij verordening aangeeft in welke gevallen het wenselijk is om de coördinatieregeling toe te passen. Het coördinatiebesluit is niet zelfstandig appellabel. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Een bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het bestemmingsplan treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist (schorsing). De coördinatieregeling gaat voorbij aan de vraag of voor de inwerkingtreding van het plan een omgevingsvergunning om bijvoorbeeld te bouwen mag worden verstrekt. De regeling maakt het mogelijk dat de omgevingsvergunning ook voor de inwerkingtreding van het bestemmingsplan mag worden verstrekt, zodat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan gelijktijdig bekend mag worden gemaakt met het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning. 

Beroep

Tegen de besluiten die door middel van  die gecoördineerde voorbereidingsprocedure tot stand zijn gekomen kan beroep worden ingesteld. Op basis van artikelen 8.2 en 8.3 Wro is er één beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient op grond van artikel 8.3, lid 2 binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen. 

Voordeel en conclusie

De coördinatieregeling maakt de procedure overzichtelijk voor belanghebbenden, waaronder ook de initiatiefnemers. Dit omdat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en omdat de beroepen in één keer worden  behandeld. De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar en iedereen heeft eerder duidelijkheid en zekerheid over de zienswijzen/beroepen. Voor de gemeente levert het voeren van één procedure efficiencyvoordelen op. 

Bij concrete projecten verloopt de bestemmingsplanprocedure en de vergunningverlening via de coördinatieregeling sneller doordat sprake is van één procedure met duidelijkheid over de samenhang tussen de genomen besluiten. De formele procedure zal ongeveer één jaar duren.

Waar wordt/is de regeling toegepast?

Locaties waar in Hof van Twente de coördinatieregeling wordt/is toegepast:

Delden

 

Goor

  • Nieuwvestiging kalverslachterij aan de Zomerweg ong. in Goor