Eschmolen, Delden + aanvulling op de welstandsnota

Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschmolen te Delden” onherroepelijk.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente maakt bekend dat het door de gemeenteraad bij besluit van 27 september 2016 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Eschmolen te Delden” onherroepelijk is geworden.

Het plan voorziet in de bouw van een molen op de Deldener Esch en het toestaan van bijbehorende functies. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 13 oktober 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Omdat van de daarbij geboden mogelijkheid beroep in te stellen c.q. een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geen gebruik is gemaakt, is het bestemmingsplan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is afgelopen, te weten 24 november 2016 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

14 december 2016.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. B. Marinussen, secretaris a.i.