Goorseweg 76, Markelo + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 76 Markelo" onherroepelijk. 

Op 13 september 2022 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Goorseweg 76 Markelo" vastgesteld.

Op de locatie Goorseweg 76 in Markelo is een woonbestemming aanwezig. Op het perceel zijn enkele voormalige agrarische gebouwen aanwezig. Initiatiefnemer is voornemens om de aanwezige landschapsontsierende bedrijfsbebouwing te slopen om vervolgens een woning terug te bouwen in het kader van de Rood voor Rood regeling. In totaal zal er 1.052 m2 aan bebouwing worden gesloopt. Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 22 september 2022 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 3 november 2022 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

3 november 2022.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.