Markeloseweg 80, Goor + beeldkwaliteitsplan

Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Markeloseweg 80 Goor" onherroepelijk.

Op 23 juni 2020 heeft de raad van de gemeente Hof van Twente het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Markeloseweg 80 Goor" vastgesteld.

Voor het horecaperceel van Jachtlust aan de Markeloseweg 80 in Goor is een plan ontwikkeld. Initiatiefnemer is van plan om ter plaatse vier woningen te realiseren. Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is deze herziening opgesteld. 

Het vastgestelde plan heeft met ingang van 2 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Omdat geen beroep en geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend is het bestemmingsplan de dag na afloop van de beroepstermijn, dus op 13 augustus 2020 in werking getreden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan is in te zien:

U kunt onderstaand stuk digitaal in pdf-formaat inzien:

3 augustus 2020.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM, burgemeester,
drs. D. Lacroix, secretaris.