Bijsluiter gemeentelijke belastingen 2024

WOZ-waarde / Onroerendezaakbelasting

Later toezenden aanslagen 2024

Normaal gesproken verstuurt de gemeente Hof van Twente de aanslagen gemeentelijke belastingen jaarlijks in de laatste week van februari. Door de achterstanden die zijn opgelopen, vanwege de cyberaanval op onze gemeente, hebben we de aanslagen pas eind maart 2024 kunnen versturen.

Wat is onroerendezaakbelasting (OZB)?

OZB is de belasting die u betaalt over de waarde van onroerend goed. Onroerend goed is bijvoorbeeld een woning, een kantoor of een winkel. Ook panden in aanbouw en grond vallen hieronder. Hoe hoog de OZB is hangt af van de waarde van de woning, het gebouw of de grond. De waarde op 1 januari van het afgelopen belastingjaar is bepalend voor het hele jaar. Dit heet de waardepeildatum.

De onroerendezaakbelasting wordt berekend door de waarde van het onroerend goed te vermenigvuldigen met het OZB-tarief. De tarieven voor dit jaar zijn:

 WoningenNiet-woningen
Eigenaren0,1130%0,2674%
Gebruikers 0,2292%

Wat is WOZ-waarde?

De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een waardering van onroerend goed. De gemeente bepaalt elk jaar op 1 januari de waarde van onroerend goed volgens de regels van de wet WOZ. De Waarderingskamer in Den Haag let erop dat gemeenten de regels van de wet WOZ uitvoeren.

Het belang van een  juiste WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt maatschappelijk steeds breder gebruikt. Zo zijn er verstrekkers van (hypothecaire) leningen die van de WOZ-waarde uit gaan. Ook gaan steeds meer verzekeraars uit van de WOZ-waarde voor de opstalverzekering. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door woningbouwverenigingen om de maximale huurprijs te bepalen. Hierdoor kan een te lage of te hoge WOZ-waarde nadelen hebben voor een huiseigenaar.

Openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen

U kunt WOZ-gegevens opvragen op het landelijke WOZ-waardeloket. Per dag kunt u van ongeveer 10 woningen de WOZ-waarde opvragen.

Wie betaalt onroerendezaakbelasting (OZB)?

De onroerendezaakbelasting wordt verdeeld in twee soorten, namelijk eigenarenbelasting en gebruikersbelasting.

 • Eigenarenbelasting: Deze OZB-belasting is voor eigenaren van een woning en/of  niet-woning. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfspanden, boerderijen of onbebouwde grond.
 • Gebruikersbelasting: Maakt u gebruik van een bedrijfspand of andere niet-woning dan betaalt u gebruikersbelasting. Ook als u een niet-woning huurt  betaalt u gebruikersbelasting.

Betaal ik OZB als ik ga verhuizen of mijn onroerend goed verkoop?

Als u na 1 januari van dit jaar gaat verhuizen of uw onroerende zaak verkoopt dan moet u nog wel OZB betalen voor de woning, grond of bijvoorbeeld het bedrijfspand waar u op 1 januari eigenaar of gebruiker van was.

 • Eigenaar: degene die op 1 januari van dit jaar eigenaar was van de onroerende zaak betaalt de onroerendezaakbelasting voor dat jaar. Verkoopt u uw woning of niet-woning later in het jaar, dan krijgt u geen geld terug. Wel kan uw notaris de kosten tussen u en de nieuwe eigenaar verrekenen. Dit moet u zelf regelen met de notaris.
 • Gebruiker: degene die op 1 januari van dit jaar gebruiker van de niet-woning was betaalt de onroerendezaakbelasting voor dat jaar. Verhuist u later in het jaar, dan krijgt u geen geld terug.

Afvalstoffenheffing

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

Alle huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Met deze inkomsten kan de gemeente uw huisvuil ophalen, afvoeren en verwerken. Ook als u geen of weinig gebruik maakt van deze dienst betaalt u afvalstoffenheffing.

Wat is diftar?

Diftar is een afkorting voor gedifferentieerd tarief. Dit betekent dat u naast een vast tarief ook een bedrag betaalt per keer dat u uw grijze container laat legen of een vuilniszak in de verzamelcontainer doet. U kunt deze kosten laag houden door uw afval goed te scheiden. Voor het legen van uw groene container voor gft-afval of de oranje container voor verpakkingen betaalt u geen kosten.

Vaste kosten

Het basisbedrag per perceel is € 135,60 (2023 € 120,75) per jaar. Voor sommige percelen wordt een vast bedrag betaald van € 235,20 (2023: € 231,15). Bij die percelen is het niet mogelijk om onderstaande tarieven apart te berekenen.

Variabele kosten afvalstoffenheffing

Variabele kosten zijn kosten die elk jaar anders kunnen zijn. Bijvoorbeeld doordat u meer of minder vaak uw container laat legen. De variabele kosten van de afvalstoffenheffing betaalt u achteraf. Op de aanslag die u in 2024 krijgt staan dus de kosten die u over het jaar 2023 moet betalen. Bij overlijden of vertrek uit de gemeente kan het zijn dat u de afrekening eerder krijgt.

Welke variabele kosten zijn er?

 20242023
U betaalt een vast bedrag per maand voor de grijze en groene container
en voor de milieupas voor de verzamelcontainer:
€ 2,50€ 2,50
Per keer dat uw 140 liter grijze container wordt geleegd betaalt u:€ 6,60€ 7,20
Per keer dat uw 240 liter grijze container wordt geleegd betaalt u:€ 11,30€ 12,40
Per keer dat uw groene container of oranje verpakkingencontainer
wordt geleegd betaalt u niets:
€ 0,00€ 0,00
Per keer dat u de verzamelcontainer (30 liter) ontgrendelt betaalt u:€ 1,40€ 1,35
Voor een nieuwe milieupas betaalt u:€ 10,00€ 10,00
Voor het inleveren van 1 of 2 containers betaalt u:€ 10,00€ 10,00
Voor het omwisselen of brengen van een container betaalt u:€ 25,00€ 25,00
Wanneer u de grijze container inlevert en de milieupas geschikt  
laat maken voor de verzamelcontainer betaalt u niets:
€ 0,00€ 0,00

Kan ik een financiële tegemoetkoming krijgen als ik medisch afval heb?

Huishoudens met veel medisch afval kunnen bij de gemeente een financiële tegemoetkoming aanvragen. Medisch afval is bijvoorbeeld stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal. U kunt voor 1 oktober van het belastingjaar een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het aanbieden van het restafval.

Heeft u in het kader van medisch afval een extra restafvalcontainer of zowel een restafvalcontainer als een milieupas geschikt voor verzamelcontainers dan krijgt u voor dit extra inzamelmiddel een tegemoetkoming. Van de kosten voor het restafval zijn de eerste € 33,00 voor uw eigen rekening. Daarboven krijgt u een tegemoetkoming met een maximum van € 260,80.

Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing als u verhuist?

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente Hof van Twente, dan schrijft u zich in bij de nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan automatisch verwerkt. De afvalstoffenheffing wordt aangepast op het aantal maanden dat u in onze gemeente woonde. 

Let op: dit geldt alleen voor het vaste tarief. De kosten voor de keren dat u uw container aan de straat hebt gezet of de ondergrondse container hebt geopend worden nog wel in rekening gebracht.

Als u binnen de gemeente verhuist verandert er niets.

Rioolheffing

De rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven. Met deze belasting wordt het onderhoud en beheer van de riolering betaald. Ook kan de gemeente hiermee de maatregelen betalen die nodig zijn om het grondwater op peil te houden en regenwater te verwerken.

Wie betaalt rioolheffing?

De gebruiker van een woning of bedrijfspand betaalt rioolheffing.

Wat moet ik betalen aan rioolheffing?

Het bedrag dat u betaalt hangt af van het aantal kubieke meters water dat u verbruikt. Deze gegevens ontvangen wij van de waterleidingmaatschappij (Waterschap Rijn en IJssel of Waterschap Vechtstromen). Tot en met 500 m3 betaalt u € 331,80.

Voert u meer dan 500 m3 af dan betaalt u een bedrag per m3.

Betaalt u rioolheffing als u gaat verhuizen?

Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente Hof van Twente, laat u zich inschrijven bij de nieuwe gemeente. Uw verhuizing wordt dan automatisch verwerkt. De rioolheffing wordt aangepast op het aantal maanden dat u in onze gemeente woonde. 

Als u binnen de gemeente verhuist verandert er niets.

Belastingbalie

U kunt uw belastingzaken digitaal regelen. Inwoners hebben daarvoor DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen via eHerkenning. De belastingbalie vindt u hier.

Welke zaken kunt u hier zien of regelen?

 • U kunt uw aanslagen bekijken
 • U kunt het taxatieverslag van uw object(en) bekijken
 • U kunt bezwaar maken tegen een aanslag
 • U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven, wijzigen of intrekken
 • U kunt het financieel overzicht van uw aanslagen bekijken
 • U kunt het aantal ontgrendelingen of legingen van uw (verzamel)containers bekijken.

Let op: Alleen de persoon die op het aanslagbiljet vermeld staat kan via DigID inloggen en de informatie inzien.
 

Betalen, kwijtschelding en bezwaar maken

Hoe kan ik betalen?

Heeft u geen automatische incasso dan betaalt u de aanslag in 2 termijnen.

Met een machtiging tot automatische incasso wordt het aanslagbedrag in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening afgeschreven. Voorwaarde is dat het totaalbedrag niet hoger is dan € 10.000 en dat het incassobedrag ten minste € 25 is.

Na het ontvangen van de belastingaanslag kunt u alsnog een machtiging tot automatische incasso afgeven. Klik hier voor meer informatie over de automatische incasso

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?

De gemeente verleent kwijtschelding als u niet in staat bent om de belasting  te betalen. Daarbij wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van u en uw eventuele partner.

Kwijtschelding kan alleen worden aangevraagd voor:

 • onroerende zaakbelastingen
 • rioolheffing tot maximaal € 331,80
 • afvalstoffenheffing tot maximaal € 135,60 per jaar, maximaal € 60,00 per jaar voor de afvalcontainers en maximaal € 90,40 (2023 € 99,20) per jaar voor het afvoeren van  restafval.

U kunt kwijtschelding digitaal aanvragen via de gemeentelijke belastingpagina  Wilt u uw aanvraagformulier kwijtschelding per post ontvangen, belt u dan met de gemeente 0547 - 85 85 85.

Kan ik bezwaar maken?

Wanneer het een en ander niet duidelijk is kunt u het beste contact met ons opnemen om samen de gegevens door te nemen. Mogelijk dat uw vraag zo wordt beantwoord. Mocht u desondanks niet eens zijn met de opgelegde aanslag of beschikking dan kunt u binnen zes weken na de datum bovenaan het aanslagbiljet bezwaar maken. Dit kan op verschillende manieren:

Als u DigiD of eHerkenning  heeft kunt u digitaal bezwaar maken via de digitale belastingbalie.

U kunt ook per post bezwaar maken. In de brief moet in ieder geval het volgende staan:

 • uw naam en adres
 • tegen welke aanslag(en) of beschikking(en) u bezwaar maakt
 • waarom u bezwaar maakt
 • datum en handtekening.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar:

De ambtenaar belast met de heffing
postbus 54
7470 AB GOOR.

Maakt u bezwaar tegen een WOZ-beschikking, vermeld dan het beschikkingsnummer in het bezwaarschrift. Dit nummer vindt u op uw aanslagbiljet.

Bij het behandelen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde wordt de onroerende zaak opnieuw gewaardeerd. De WOZ-waarde kan gelijk blijven, maar ook hoger of lager worden vastgesteld.

Uitstel van betaling

Voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt krijgt u automatisch uitstel van betaling tot het moment waarop het bezwaarschrift is afgehandeld. Wilt u geen uitstel van betaling? Vermeld dat dan in uw bezwaarschrift.
 

MijnOverheid

Steeds meer mensen ontvangen post van de overheid in hun Berichtenbox van MijnOverheid. Het is overzichtelijk, want in de Berichtenbox komt ook post van andere overheidsinstanties als belastingdienst, RDW, SVB, UWV, pensioenfonds en dergelijke. Daarnaast is het veilig omdat er geen stukken kwijtraken. Ook is de Berichtenbox altijd en overal te bekijken. Met de speciale app kunt u de Berichtenbox ook op uw mobiel of tablet openen.

Wilt u uw belastingaanslag ontvangen via de Berichtenbox van MijnOverheid?

Als u hier gebruik van wilt maken maakt u een account aan op MijnOverheid.nl. U hebt DIGID nodig om in te loggen. Als u bent ingelogd kunt u bij organisaties Berichtenbox een vinkje zetten bij gemeente Hof van Twente. U krijgt dan in het vervolg de aanslag in uw Berichtenbox en niet meer per post. U kunt hier ook aangeven of u een e-mail wilt ontvangen als er post voor u klaar staat in de Berichtenbox.

Wel een account bij MijnOverheid.nl, maar u heeft de aanslag toch per post ontvangen?

Wilt u de documenten van de gemeente graag in de Berichtenbox ontvangen, maar heeft u de aanslag toch per post ontvangen? Verander dan de instellingen in de Berichtenbox van uw account. Dit doet u op MijnOverheid.nl. Ga daarna naar instellingen, Organisaties Berichtenbox, en zet dan bij de gemeente Hof van Twente het vinkje aan. Vervolgens klikt u onderaan de pagina op Bewaren.

Wel een account bij MijnOverheid.nl, maar u wilt de aanslag niet digitaal ontvangen?

Ga naar MijnOverheid.nl en zet bij de instellingen van uw account het vinkje bij de gemeente Hof van Twente uit. In de toekomst krijgt u brieven van de gemeente weer per post.

Meer informatie

Op de algemene belastingen pagina vindt u uitgebreide informatie over aanslag gemeentelijke belastingen, de WOZ-waarde en het opvragen van een taxatieverslag, de ozb, afvalstoffenheffing, rioolheffing en dergelijke.

Aan de inhoud van deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend.