Veelgestelde vragen

Beste lezer,

Op 31 januari en 2 en 7 februari waren er informatieavonden over het ontwerp voor het woningbouwplan Markelo Noord. Tijdens deze avond kreeg u de gelegenheid voor het maken van opmerkingen over het ontwerp-plan of voor het stellen van vragen. De informatieavond op 7 februari jongstleden ging over de verkeerssituatie in de nieuwe wijk. 

Wij konden tijdens deze informatieavonden niet alle vragen meteen beantwoorden. Daarom vindt u hieronder een overzicht van alle gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. Wanneer u alleen een opmerking hebt gemaakt over een bepaalde situatie, dan nemen we die opmerking mee bij de uitwerking van het ontwerp-bestemmingsplan. 

Houdt u na het lezen van dit vraag- en antwoordoverzicht nog vragen? Stuur dan een mail naar: markelo-noord@hofvantwente.nl, of bel naar de projectleider: Koen Klieverik, telefoon 0547 – 858585.

Hieronder de vragen die u gesteld hebt en de antwoorden daarop.

Verkeer

Wordt de ontsluitingsweg doorgetrokken naar de Rijssenseweg?

De nieuwe ontsluitingsweg, zoals deze is opgenomen in het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp, sluit aan op de bestaande wegen bij De Esch en wordt zo doorgetrokken naar de Rijssenseweg. 

Waarom worden beide nieuwbouwplannen aan elkaar gekoppeld? Op deze manier wordt er juist toch een rondweg gecreëerd?

De ontsluitingsweg krijgt niet het karakter van een rondweg. De weg is de toegang naar de wijk. Uitgangspunt is dan ook niet: vlot doorrijden. Er zijn diverse kronkels ingetekend. Samen met bijvoorbeeld 30 km-regels wordt het daarom niet aantrekkelijk om deze toegangsweg als sluipverkeerroute te gaan gebruiken. 

Hoe kijken jullie naar het sluipverkeer van de ‘oude wijk’ naar de Holterweg?

De nieuwe ontsluitingsweg moet onaantrekkelijk worden voor sluipverkeer door de hoeveelheid bochten in deze weg. 

We zien nu een knelpunt tussen fietsers en autoverkeer rondom het scharnierpunt bij de eik. Waarom niet de auto’s linksom de eik en fietsers handhaven zoals het fiets-/wandelpad nu is aangelegd?

Ons voorstel is om hier de overgang naar het landschap te respecteren. De eik is een natuurlijke grens daarvoor. Er is voor gekozen om de wegen binnen de kaders van het dorp te situeren. We zijn met verkeerskundigen nog bezig het plan voor de verkeersafwikkeling verder op details in te vullen. We kijken dan ook naar dit mogelijke knelpunt.  

Wat betreft de zandpaden: worden deze toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer? (we zien liever niet dat op de zandpaden gemotoriseerd verkeer gaat komen)

De plannen gaan vooralsnog niet uit van een andere toegankelijkheid van de zandpaden dan nu het geval is.

In hoeverre is er gekeken naar het veiligheidsaspect? Eerst werd ervan gesproken om de weg langs de rand van de wijk aan te leggen. Nu komt deze midden door de wijk langs wadi’s waar kinderen veelal spelen.

Verkeersveiligheid vinden wij heel belangrijk! Daar kijken we bij de definitieve inrichting dan ook goed naar. Daarvoor werken we samen met een verkeerskundig bureau. 

Begrijp ik het goed dat de ‘weg’ die getekend is op de impressie geheel onderaan en die uitkomt op de Holterweg een fietspad betreft en geen ontsluiting is voor auto’s?

De verbinding aan de zuidzijde bij de Holterweg is inderdaad ingetekend als een fiets- en voetpad. Voor het autoverkeer is er sprake van een keerlus.

Nieuwe woningen

Komen er (sociale) huurwoningen in Markelo-Noord?

Die mogelijkheid is er. De invulling van de te bouwen woningtypen is op hoofdlijnen gemaakt. We gaan samen met de verschillende partijen nog bepalen wat de exacte invulling moet worden. Dit is ook een kwestie van vraag en behoefte bij de woningbouwcorporatie. De corporatie zal hier zelf ook een mening over hebben.

Zijn het allemaal koopwoningen?

Zowel koop als huur is mogelijk. Bij de definitieve invulling hiervan wordt vooral gekeken naar de woningbouwbehoefte. Ook wordt hierover gesproken met de woningcorporatie. 

Is er ook een deel vrije sector woningbouw of wordt het plan projectmatig?

Er komen zowel projectmatige woningen als ook vrije sectorwoningen. De kavels voor vrijstaande woningen zullen variëren tussen de 400 en 650 m2 en de kavels voor twee-onder-een-kapwoningen zullen rond de 350 m2 zijn.

Wat worden de prijzen voor de kavels/woningen?

De prijzen voor de woningen zijn nog niet bekend. Bij de uitgifte van kavels door gemeente worden de gemeentelijke grondprijzen gehanteerd.

Waar komen de levensloopbestendige woningen?

De mogelijkheid voor levensloopbestendige woningen is er. Er zijn voldoende kavels getekend met veel ruimte op de begane grond, maar er moet nog nader bekeken worden waar kleine, compacte kavels voor levensloopbestendige woningen kunnen komen. Dit is een goed punt om nog nader naar te kijken. Dat gaan we ook doen.  

Komen voor rijwoningen alleen starters in aanmerking?

De rijwoningen zijn zeker niet alleen bedoeld voor starters. Ook levensloopbestendige woningen (op een kleinere kavel) passen hier bijvoorbeeld heel goed. De definitieve invulling hiervoor wordt nog gemaakt.

Komen er ook appartementen in de nieuwe wijk?

In dit plan komen geen appartementen. Er worden alleen zogenaamde grondgebonden woningen ontwikkeld. Appartementen worden wel op andere plekken in Markelo ontwikkeld.

Hoeveel inschrijvingen zijn er momenteel voor de kavelwachtlijst?

Dat zijn er nu 215. 

Is de kavelwachtlijst up-to-date of staan er mensen al jaren op die ondertussen zijn voorzien?

De lijst is in de afgelopen periode weer geactualiseerd. Er zullen echter nog wel personen op staan die al jaren op de lijst staan en geen belangstelling zullen hebben voor dit project.

Bij wie of waar kun je je melden voor dit plan als je belangstelling hebt voor een woning of een kavel?

Aanmelden kan via de website: www.hofvantwente.nl/bouwen-en-verbouwen/bouwkavels.  Hier staat een formulier waarmee u  zich kunt aanmelden. De uitgifte van de kavels gaat dan op volgorde van de kavelwachtlijst.

Stedenbouwkundig plan 

Wat zijn de bouwhoogtes die toegestaan worden?

Voor de woningen aan de rand van het plan is de maximale bouwhoogte: 1 laag + kap. Voor woningen in het midden van het plan is dat: 2 lagen + kap. De uiteindelijke maatvoering die daarbij wordt opgenomen wordt vastgelegd in het bestemmingsplan. 

De woningen aan De Wanne kijken straks uit op de (achter(tuin) van het nieuwe plan. Hoe zien jullie dit aanzicht?

De woningen die tegenover De Wanne komen, worden bewust met het gezicht naar de nieuwe weg gebouwd. Tussen De Wanne en de nieuwe woningen komt een brede groenstrook met daarin een wadi. Daarachter moeten de erfafscheidingen aan de openbare ruimte groen worden uitgevoerd (hagen/rasterwerk met klimplanten). 

Blijven de huidige bomen met groene strook langs de Noordachtereschweg bestaan?

Hier wordt wel rekening mee gehouden in het plan. Het trottoir is in het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp achter de bomen langs getekend. Bij de uitwerking zal wel gekeken moeten worden hoe dat zich bijvoorbeeld verhoudt tot de inritten en dergelijke. 

Is stedenbouwkundig een knip tussen het plan achter de Wozoco en De Esch 3 mogelijk?

Stedenbouwkundig is er eigenlijk al sprake van een knip. Het terrein van de gemeente is getekend als de afronding van de wijk De Esch. Deze afronding was al voorzien. Het terrein dat RG Investment heeft aangekocht, is anders qua structuur. Het plan is hier situationeel ontworpen, met groene doorsteken richting het buitengebied.

Ik mis de zonnepanelen op de referentieplaatjes. De wijk wordt toch wel all-electric (gasloos)?

De wijk zal niet aan het gasnet gekoppeld worden.  Dit betekent dus dat de wijk all-electric zal worden. Zonnepanelen op daken behoren zeker tot de mogelijkheden. Bij een volgende uitwerking van de ideeën zal hier in de afbeeldingen rekening mee gehouden worden.

Klimaatadaptatie

Heeft de raad al een klimaatadaptatieplan vastgesteld? Wordt het klimaatadaptatieplan ook opgenomen in het bestemmingsplan?

Bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk wordt aandacht besteed aan klimaatadaptatie. Zo worden op diverse plekken wadi’s gemaakt. Die gaan bij hevige regenval zorgen voor wateropvang. We houden daarbij rekening met de hoogteverschillen. Deze manier van ontwerpen houdt rekening met de landelijke en gemeentelijke richtlijnen die er zijn voor klimaatadaptatie. Dit alles zal t.z.t. bij het bestemmingsplan worden beschreven in het waterhuishoudkundige plan.  

Bedrijven & milieuzonering

Bij de bedrijven lijken milieuzones te worden aangehouden, klopt dat?

In de presentatie van de stedenbouwkundige zijn de milieucirkels wat schetsmatig weergegeven. Bij het uittekenen van het stedenbouwkundig plan worden deze milieucirkels aangehouden zodat de bedrijven niet worden belemmerd en de nieuwe woningen een goed woon- en leefklimaat hebben.

Het bedrijventerrein Noordachtereschweg wordt ingesloten door woningbouw. Wordt hier ook voor de toekomst over nagedacht?

Dit woningbouwplan is zo gemaakt dat de bestaande bedrijven niet worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. Zijn er vanuit de bedrijven ideeën of wensen voor de verplaatsing van het bedrijf dan wil de gemeente graag in gesprek. Het moeilijke is dat er geen kant-en-klare nieuwe plekken voor deze bedrijven beschikbaar zijn. De plek van de aanwezige bedrijven is in combinatie met de gronden aan De Keppels voor de toekomst een interessante plek voor inbreiding, maar op dit moment is dat nog niet aan de orde. 

Bestaande woningen & bewoners

Op welke wijze manier is er rekening gehouden met de bestaande woningen/bewoners?

Bij het maken van een plan wordt gekeken hoe de vraag die er is, in dit geval woningbouw, het best kan worden ingepast in de omgeving. Natuurlijk wordt daarbij ook rekening gehouden met de bestaande woningen en omwonenden. Het belang van omwonenden zit in een goed woon- en leefklimaat. Je wilt er prettig blijven wonen. Voor bedrijven geldt dat deze geen belemmeringen moeten ondervinden van de nieuwe woningen. 

Naar aanleiding van de reacties die we ontvangen op het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp zullen we nogmaals kijken of er aanpassingen wenselijk zijn om de buren zo min mogelijk tot overlast te zijn. Tegelijkertijd is het niet mogelijk aan alle persoonlijke belangen tegemoet te komen. Woningbouw betekent onder andere dat het uitzicht van buren gaat veranderen.

Proces

Kunnen bewoners meedenken over het maken van dit plan? 

We willen graag dat de bewoners met ons meedenken en hun opmerkingen en suggesties met ons delen. Daarvoor waren de informatieavonden ook bedoeld. We gaan vervolgens beoordelen of we de plannen kunnen veranderen om daarmee invulling te geven aan een idee, of om zorgen weg te kunnen nemen. Zonder dat we daarbij nu iets kunnen toezeggen hierover. In een latere fase (bij het woonrijp maken) kunnen bewoners van Markelo meedenken over de invulling van de buitenranden van de wijk.

Hoe lang gaat het proces in totaal duren?

Het ontwerp dat u nu hebben gezien hebt is nog een ‘praatplaatje’. Uw opmerkingen en suggesties nemen we mee en daarmee maken we een ontwerp-bestemmingsplan, dat officieel de procedures ingaat. Het duurt dus zeker nog een half jaar voordat de grond in Markelo-Noord bouwrijp kan worden gemaakt. De uitgifte van de kavels gaat in fasen. Welke fase het eerst aan bod komt kunnen we nu nog niet zeggen. Daarvoor is het nog te vroeg. 

Hoe gaan de procedures nu verder?

We werken nu eerst toe naar een ontwerp-bestemmingsplan en we laten u weten wat we hebben kunnen doen met uw opmerkingen en bezwaren.