Alcoholwetvergunning

U vraagt een Alcoholwetvergunning aan als u nieuwe activiteiten start, maar ook als er bepaalde wijzigingen doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld bij bouwtechnische wijzigingen, verandering van ondernemingsvorm, als u een lokaliteit of terras wilt toevoegen of als er andere leidinggevenden zijn. Een Alcoholwetvergunning is persoonsgebonden. U kunt deze vergunning dus niet doorgeven aan anderen. De behandeling van een vergunningaanvraag duurt 8 weken. Deze termijn kan met maximaal 6 weken worden verlengd. De behandeling van een paracommerciële vergunning duurt maximaal 26 weken, omdat deze wordt voorbereid met de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

De Alcoholwetvergunning is bestemd voor:

 • iedereen die tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt;
 • horeca-inrichtingen waar alcoholhoudende drank wordt geschonken, zoals een café of een restaurant;
 • slijterijen;
 • paracommerciële inrichtingen zoals verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. 

Het pand waarin u de horeca-inrichting of slijterij vestigt, moet voldoen aan het Bouwbesluit. Voordat een vergunning verleend wordt, controleert de gemeente of uw inrichting en de op de aanvraag vermelde personen aan alle in de Alcoholwet gestelde voorwaarden voldoen. Ook vindt controle plaats in het kader van de Wet Bibob. U komt in aanmerking voor een vergunning als u voldoet aan de volgende punten:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Alle eigenaren/bestuurders en andere leidinggevenden voldoen aan de eis van Sociale Hygiëne;
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en mogen geen strafverleden hebben.
In behandeling nemen drank- en horecavergunning€ 599,80
In behandeling nemen van een aanvraag voor het wijzigen van een Alcoholwetvergunning€ 121,15

Het is wenselijk om een afspraak te maken voor een intakegesprek voor een nieuwe aanvraag voor een Alcoholwetvergunning. Deze kan schriftelijk worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier met bijlagen. Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen kunt u per post versturen naar: gemeente Hof van Twente – Postbus 54 – 7470 AB Goor of digitaal naar info@hofvantwente.nl

 • Voor de reguliere horeca: aanvraagformulier model A , bijlage(n) model A. Het bijlageformulier moet door alle eigenaren/bestuurders en andere leidinggevenden worden ingevuld. Ook moet bij nieuwe vergunningaanvragen de vragenlijst Bibob met bijlage ingevuld en ondertekend worden. 
 • Naast deze formulieren moeten bij de aanvraag de volgende stukken worden meegestuurd:
  • Plattegrond van de horecalocatie met daarop alle lokaliteiten, voorzien van nummering en naam (dit moet overeenkomen met de lokaliteiten die zijn ingevuld op het aanvraagformulier.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van alle eigenaren/bestuurders en alle leidinggevenden die geen eigenaar/bestuurder zijn.
  • Een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van alle eigenaren/bestuurders en alle leidinggevenden die geen eigenaar/bestuurder zijn.
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (voor zover in loondienst)
  • Een huur- of pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand.
  • Een openingsbalans (nieuwe bedrijven) of de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar (bij overname bestaand bedrijf)
  • Een Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst
 • Voor paracommerciële instellingen zoals verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard: aanvraagformulier model B, en bijlageformulier.
 • Naast deze formulieren moeten bij de aanvraag de volgende stukken worden meegestuurd:
  • Plattegrond van de horecalocatie met daarop alle lokaliteiten, voorzien van nummering en naam (dit moet overeenkomen met de lokaliteiten die zijn ingevuld op het aanvraagformulier.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van alle eigenaren/bestuurders en alle leidinggevenden die geen eigenaar/bestuurder zijn.
  • Een kopie van de verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden (voor zover in loondienst)
  • Een huur- of pachtovereenkomst of eigendomsbewijs van het pand.
  • De vennootschapsakte, stichtingsakte of verenigingsstatuten.
  • Een ondertekend bestuursreglement bij paracommerciële instellingen
 • Wilt u alleen wijzigingen doorgeven van de leidinggevende(n) en/of de inrichting? Print dan dit wijzigingsformulier uit en vul het in. De gevraagde bijlagen moeten worden meegestuurd met de aanvraag.

Soms heeft u ook andere vergunningen nodig als u een Alcoholwetvergunning aanvraagt, bijvoorbeeld een melding in het kader van het Activiteitenbesluit, een Omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, slopen, milieu, brandveilig gebruik en strijdig gebruik van het bestemmingsplan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.