Archeologiebeleid

De gemeenteraad heeft beleid voor archeologie vastgesteld. Op de bijbehorende archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart staan archeologische rijksmonumenten en de kans op archeologische vondsten vermeld. Per gebied zijn criteria opgesteld wanneer een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

De waardenkaart gaat uit van verschillende gebieden: zones met een lage, een middelhoge,   een hoge archeologische verwachting en de historische kernen. AMK-terreinen zijn die terreinen die op de landelijke archeologische monumenten kaart staan aangegeven. Zo zijn de kernen van Delden, Diepenheim, Goor of Markelo sinds de Middeleeuwen bewoond geweest en daardoor gebieden waar de kans op archeologische vondsten groot is. Afhankelijk van de verwachtingswaarde die aan een gebied is toegewezen, zal bij bouwplannen archeologisch onderzoek moeten plaatsvinden:

Archeologisch monument

Er zijn geen bodemverstorende activiteiten toegestaan, tenzij er een vergunning is verkregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Overige AMK-terreinen en historische kernenBij verstoringen dieper dan 40 cm en oppervlakte van 50 m2 of meer
Hoge verwachting

Bij verstoringen diepen dan 40 cm en oppervlakte van 2500 m2 of meer
Middelhoge verwachting

Bij verstoringen dieper dan 40 cm en oppervlakte van 5000 m2 of meer
Lage verwachting

Bij verstoringen dieper dan 40 cm en oppervlakte van 10 ha of meer

Archeologisch onderzoek

U krijgt te maken met de archeologische waardenkaart wanneer u bodemverstorende werkzaamheden wilt gaan uitvoeren. Afhankelijk van de archeologische verwachtingswaarde maakt een archeologisch onderzoek deel uit van een vergunningprocedure of bestemmingsplanprocedure. In het algemeen is pas onderzoek nodig als u bodemverstorende werkzaamheden uitvoert met een oppervlakte van 2500 m2 of meer. Waar bebouwing vanaf de middeleeuwen voorkomt is onderzoek nodig vanaf 50 m2.

U kunt contact opnemen met de gemeente om te vragen of een verkennend archeologisch onderzoek ten behoeve van een aanlegvergunning nodig is. Als archeologisch onderzoek nodig is, dan dient dit te gebeuren door een erkend bureau. Erkende bureaus zijn op de website van SIKB (Stichting Infrastructuur kwaliteitsborging) te vinden. De beoordeling van dit onderzoek laat de gemeente door de regioarcheoloog uitvoeren. Alle kosten die hiermee samenhangen komen voor uw rekening.

Mocht u ondanks de lage archeologische verwachting toch onverwacht met een archeologische vondst worden geconfronteerd dan bent u verplicht om daarover contact op te nemen met de gemeente. In overleg met u wordt bepaald welke acties moeten worden genomen. Bij een bijzondere vondst moet deze in beeld worden gebracht of moet een opgraving worden verricht, voordat u de werkzaamheden mag voortzetten. Hierdoor kunnen de grondwerkzaamheden worden vertraagd en kunnen kosten worden verhoogd.