Sloopvouchers

De gemeente wil sloop van leegstaande agrarische gebouwen stimuleren om de kwaliteit van het buitengebied te behouden of te versterken. Om dit te bevorderen verstrekt de gemeente sloopvouchers.

Wat is een sloopvoucher?

Een sloopvoucher is een bewijs dat u voornemens bent om een schuur te gaan slopen en wordt door de gemeente afgegeven. Een sloopvoucher kunt u zelf gebruiken of verkopen. U kunt een sloopvoucher inzetten voor ontwikkelingen waarvoor sloopcompensatie nodig is. Een sloopvoucher is 10 jaar geldig.

Inleiding

Als u voormalige agrarische bebouwing zoals schuren, torensilo’s, mestsilo’s en/of mestkelders (die buiten de stallen/opstallen liggen) wilt gaan slopen, kunt u een sloopvoucher aanvragen. Voor mestkelders (die buiten de stallen/opstallen liggen) geldt dat deze voor de helft van de oppervlakte meegerekend mogen worden.

Ontmenging is ook mogelijk. Hiermee wordt bedoeld dat u wilt gaan stoppen met de intensieve tak van het agrarisch bedrijf maar dat u door wilt gaan met het grondgebonden bedrijf. De bedrijfsgebouwen die bij de intensieve tak horen en die u wilt slopen komen in aanmerking voor een sloopvoucher.

Het werkgedeelte van de boerderij (de deel) komt ook in aanmerking voor een sloopvoucher mits die nog niet is ingericht als woonruimte.

Sleufsilo’s, gebouwen die zijn gebouwd zonder vergunning en karakteristieke en/of beschermde bebouwing (bv. monumenten) komen niet in aanmerking voor een sloopvoucher. Dit geldt ook voor bebouwing die al gesloopt is.

Wat kunt u doen met een sloopvoucher?

Een sloopvoucher kan worden ingezet voor verschillende doeleinden. In ons KGO-beleidskader: “Grond voor gebruik, ontwikkel nu de erfenis voor de toekomst 2023 - 2028” staat uitgelegd waarvoor de sloopvoucher gebruikt kan worden en hoe de verschillende ontwikkelingen precies geregeld zijn.

Geldigheidsduur

Een sloopvoucher is 10 jaar geldig. Gedurende die termijn kan de voucher worden ingezet bij een project binnen de gemeente Hof van Twente waarvoor sloopcompensatie nodig is.

Woonmeters en restmeters

De eerste 1.000 m² aan landschap ontsierende bebouwing die gesloopt wordt op een erf noemen we woonmeters. Deze woonmeters kunnen gebruikt worden voor:

  • Het realiseren van een Rood voor Rood-woning (1000 m²)
  • Het omzetten van een solitaire recreatiewoning naar wonen (600 m²)
  • Het bestemmen van inwoning als 2^1 kap-woning (250 m²)
  • Het hergebruiken van een voormalige (karakteristieke) boerderij als woning (500 m²) 

De sloopmeters die overblijven nadat woonmeters zijn ingezet voor één van bovengenoemde initiatieven noemen we restmeters. Deze mogen niet nogmaals voor een dergelijk initiatief worden ingezet.  Deze sloopmeters kunnen worden gebruikt voor andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor het vergroten van de oppervlakte aan bijgebouwen, extra inhoud van bestaande woningen of de uitbreiding van niet agrarische bedrijfsgebouwen.

Voor het omzetten van een solitaire recreatiewoning naar wonen,  het bestemmen van inwoning als 2^1 kap-woning of het hergebruiken van een voormalige (karakteristieke) boerderij als woning geldt dat in plaats van het benodigde aantal woonmeters ook het dubbele aantal restmeters kan worden ingezet. 

Bestemming

Uitgangspunt van de sloopvoucherregeling is dat er een passende bestemming op de slooplocatie wordt gelegd na de sloop van de betreffende bebouwing. Wat een passende bestemming is, wordt geregeld in de sloopvoucher. Uitgangspunt is dat het agrarisch bedrijf wordt beëindigd en de agrarische bestemming wordt gewijzigd in een woonbestemming.

De agrarische bestemming behouden is alleen mogelijk als onderbouwd kan worden waarom de bestemming agrarisch moet blijven. Als  de gemeente met deze onderbouwing kan instemmen dan mag de bestemming agrarisch blijven. Wel wordt het bouwvlak verkleind tot om de bedrijfsgebouwen die blijven staan. Het is ook mogelijk dat de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die blijft staan vastgelegd wordt in het bestemmingsplan. Dit om te voorkomen dat er nieuwe bedrijfsgebouwen kunnen worden opgericht. Dat is namelijk één van de uitgangspunten van de regeling.

Als de bestemming al ‘wonen’ is dan verandert er qua bestemming niks.

Bijgebouwen bij een woonbestemming

Als de oppervlakte van de te behouden bijgebouwen na sloop minder is dan 150 m2 dan wordt het verschil van de sloopvoucher afgetrokken. Dit omdat het op grond van het bestemmingsplan bij een woonbestemming  bij recht mogelijk is een bijgebouw tot 150 m2 te realiseren. 

Een voorbeeld: een initiatiefnemer heeft op het perceel 350 m2 aan voormalige agrarische bebouwing staan. Hij wilt hiervan 250 m2 slopen. Dit betekent dat er straks nog 350 – 250 = 100 m2 aan bijgebouwen op het perceel blijven staan. De oppervlakte die dan van de sloopvoucher wordt afgetrokken is 150 – 100 = 50 m2. Dit betekent dat de initiatiefnemer een sloopvoucher van 250 – 50 = 200 m2 krijgt.

Als u meer dan 150 m2 aan bijgebouwen laat staan dan wordt dit niet verrekend met de sloopvoucher. In deze gevallen mag de houder van de sloopvoucher de resterende bijgebouwen niet herbouwen. Dit is alleen mogelijk als er sloopcompensatie wordt ingebracht. 

Een sloopvoucher vraagt u aan met DigiD inlogcode online aan via het digitale formulier. Vraagt u een sloopvoucher aan namens een bedrijf? Dan kan dit met e-Herkenning via het digitale formulier. Voeg aan de aanvraag een situatietekening toe met daarop de genummerde gebouwen. Geef hierbij ook de oppervlaktes van de bebouwing aan. Wij verzoeken u de oppervlakte aan te geven van de gebouwen die u wilt slopen en ook van de bebouwing die blijft staan.

De gemeente heeft een openbare lijst van verstrekte sloopvouchers. Als aan u een sloopvoucher is verleend dan komen uw adres en contactgegevens op deze lijst te staan. Op die manier kan eenvoudig contact worden gelegd tussen geïnteresseerden en verkopende partijen. Deze lijst kan uitsluitend op verzoek worden ingezien door mensen die actief op zoek zijn naar ‘sloopmeters’.

Bij de aanvraag voor de sloopvoucher kunt aangeven met welke contactgegevens u op de openbare lijst wilt komen te staan, zodat andere inwoners u kunnen bereiken. Dit kan bijv. via een gemachtigde, via uw eigen e-mailadres of telefoonnummer of via zowel uw e-mail als telefoonnummer.

Wij controleren de door u aangeleverde tekening waarop staat welke bedrijfsgebouwen gesloopt gaan worden en welke blijven staan. Er wordt gekeken of de bebouwing die u wilt slopen niet karakteristiek is of dat de bebouwing gebouwd is zonder vergunning. In deze gevallen komt de bebouwing niet in aanmerking voor een sloopvoucher. Daarnaast wordt  gekeken of er geen (agrarische) bedrijven in de buurt zijn die gehinderd worden als de bestemming omgezet wordt naar Wonen. Bij het berekenen van de oppervlaktes van de gebouwen gaan we uit van de BAG, de WOZ en de beschikbare bouw- en milieuvergunningen die bij ons bekend zijn.

Binnen acht weken ontvangt van ons een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Als het besluit positief is wordt  de sloopvoucher per brief naar u toegezonden. U hebt de mogelijkheid  om binnen 5 werkdagen te reageren op dit bericht. Ontvangen wij geen reactie van u dan wordt de sloopvoucher definitief.

In de sloopvoucher staat: de te slopen en behouden bebouwing, de sloopoppervlakte waarvoor u de sloopvoucher heeft gekregen, indien nodig de aangepaste bestemming en de einddatum voor het gebruik van de sloopvoucher. De sloopvoucher bevat daarnaast een situatieschets waarop de te slopen en behouden bebouwing staat weergegeven. Daarnaast worden er twee formulieren meegestuurd die u kunt gebruiken als u de sloopvoucher heeft verkocht of als u de sloopvoucher wilt gaan verzilveren.

Via dit formulier kunt u aangeven aan wie u de sloopvoucher heeft verkocht.

Sloopmeters mogen ook met een aantal andere gemeenten uitgewisseld worden. Wij adviseren u om vooraf te informeren bij de betreffende gemeente of en onder welke voorwaarden het is toegestaan om sloopmeters vanuit de gemeente Hof van Twente in te zetten. 

Als de sloopvoucher gebruikt is voor sloopcompensatie noemen we dit verzilveren. Dit is het geval als de bestemming gewijzigd is of als de vergunning verleend is waarvoor sloopcompensatie nodig is. Dan wordt het adres van de openbare lijst verwijderd omdat de sloopvoucher verzilverd is.

Via dit formulier kunt u aangeven dat u een sloopvoucher gaat verzilveren. Bij het verzilveren van de sloopvoucher wordt, als dit van toepassing is, de bestemming van de slooplocatie gewijzigd naar de bestemming zoals vermeld in de sloopvoucher en zal ook de sloop moeten gaan plaatsvinden.

Als de sloopvoucher voor een gedeelte wordt ingezet bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan, en u houdt  sloopmeters over, dan krijgt u voor de resterende sloopmeters een nieuwe sloopvoucher. Tenzij u de hele sloopvoucher in één keer gebruikt. Dan is de sloopvoucher verzilverd en wordt hij van de openbare lijst verwijderd. 

Bent u geïnteresseerd in een sloopvoucher? Of wilt u meer weten over de (bouw-) mogelijkheden die u hebt als gevolg van sloop? Neem dan contact op met Jeroen Overbeek of Maarten Nieboer via telefoonnummer 0547-858585 of e-mail info@hofvantwente.nl. Wij komen graag bij u langs om de situatie te beoordelen en mee te denken over de mogelijkheden.