Agenda agrarische sector

Het buitengebied bestaat grotendeels uit landbouw. Van de totale oppervlakte grond in Hof van Twente is ruim 65% in gebruik als landbouwgrond en ook qua aantal bedrijven en werkgelegenheid in Hof van Twente is de landbouw een grote bedrijfstak. Naar schatting zijn er per bedrijf zo’n 4-5 arbeidsplaatsen, direct en indirect in de sector werkzaam. Verder heeft de landbouwsector een behoorlijke impact op de ruimtelijke kwaliteit en “milieudichtheid” van het buitengebied. De gemeente realiseert zich dat  andere private sectoren én publieke belangen (water, natuur, ruimtelijke kwaliteit) hun plaats opeisen. Dit betekent dat er grote noodzaak is voor duurzame en goede inbedding van de landbouwsector in ons buitengebied.  

Door het organiseren van bijeenkomsten en het voeren van keukentafelgesprekken streven we er naar om nauw contact te hebben en te onderhouden met onze agrarische ondernemers en de betrokken gezinnen. Daarnaast bespreken we de belangrijkste partners zoals de lokale LTO-afdelingen en de Rabobank de mogelijkheden voor het ontwikkelen van projecten en pilots. Gezamenlijk stellen wij thema’s vast die de basis vormen voor onze Agenda Agrarische Sector.

Belangrijke lopende thema’s:

Jonge Agrariërs

Samen met jonge agrariërs werken we aan kennisuitwisseling en het uitwerken van pilots die gericht zijn op het versterken van jonge ondernemers in de agrarische sector.  Inmiddels zijn een aantal jongeren betrokken bij een proeftuin van Mineral Valley en is samen met een aantal jongeren de bijeenkomst “Jonge boeren krachtig in de keten!” georganiseerd.

Vrijwillige Kavelruil

Via vrijwillige kavelruil streven we er naar om gronden dichterbij de bedrijven te krijgen en de versnippering te verminderen. Dat is gunstig voor de landbouw, verkeersveiligheid, wegenonderhoud en het geeft de mogelijkheid voor meer koeien in de wei. Voor de vrijwillige kavelruil werkt een vaste Kavelruilcommissie ruilplannen uit in deelgebieden. Uitgangspunt daarbij zijn de wensen van grondeigenaren en vrijwillige deelname. Afgelopen jaren is op deze manier gemiddeld 100 hectare per jaar geruild. Naast agrariërs doen ook particuliere eigenaren en landgoederen mee. Vrijwillige kavelruil geeft ook voor stoppers goede mogelijkheden om de gronden op een passende en efficiënte wijze in te zetten.

Wilt u meer weten over vrijwillige kavelruil in onze gemeente, neem dan gerust contact op met de kavelruilcoördinator en/of één van de leden van de Kavelruilcommissie. Johan Baak, (0547) 35 14 31 - Hendrik Gersen, (0547) 36 13 61 - Willem Hegeman, (0547) 36 14 43 - Seine Grefelman (06) 1348 8687

Toekomst Gerichte Erven

Via het project Toekomst Gerichte Erven kunnen agrariërs informatie krijgen over het verduurzamen van het erf. Denk daarbij aan het saneren van asbestdaken, het benutten van de mogelijkheid voor zonne-energie, maar ook over het versterken van de biodiversiteit op erven. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk voor onze agrariërs en ons als gemeente. We willen u dan ook graag helpen bij uw plannen of het maken daarvan. Klik hier voor meer informatie over Toekomst Gerichte Erven.

Fiscale Vouchers

In het verlengde van het project Toekomst Gerichte Erven is samen met de provincie Overijssel en accountantskantoor Countus het pilotproject ‘Fiscus en Bedrijfsbeëindiging’ opgezet. De pilot heel kort samengevat: ‘Hoe kan een “stoppende” agrariër, anticiperen op de fiscale regelgeving’. Vragen die onder meer kunnen spelen; wat is de situatie en de staat van gebouwen, is er een asbestopgave, wat zijn de gebruiksmogelijkheden, wat kan of wil een toekomstige bewoner met de gebouwen, vergt de bestemming al dan niet aanpassing, welke mogelijkheden biedt de fiscale regelgeving in dit geheel.

De essentie is dat de betrokken ondernemer en zijn gezin hierover ‘vooruit gaat denken’ en er tijdig keuzes worden gemaakt en stappen worden gezet. Voor de provincie ligt er in dit project een sterke link met het VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing). Om dit te stimuleren is er subsidie beschikbaar om een uitwerking gericht op “Fiscus en Bedrijfsbeëindiging” op te laten stellen. Deze subsidie wordt in de vorm van vouchers verleend. Binnen onze gemeente hebben we 10 vouchers beschikbaar. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van € 1500,= die u kunt factureren, een deelnemer betaalt 50%, de andere 50% wordt gesubsidieerd  uit het project.

U kunt een voucher aanvragen bij Wilco Pasman via 06-28199669

Platform Stil Leed

Het Platform helpt mensen op weg, organiseert bijeenkomsten en organiseert workshops voor ‘erfbetreders’, zodat zij leren hoe zij problemen kunnen signaleren en bespreekbaar maken. Klik hier voor meer informatie over Platform Stil Leed