Agenda agrarische sector

Ons buitengebied kan niet zonder boeren! Zij voorzien ons van voedsel, onderhouden de natuur en het (cultuur)landschap, leveren inkomsten en werkgelegenheid op. Daarmee zijn onze boeren een belangrijke economische drager van het buitengebied en onmisbaar voor de leefbaarheid van ons platteland. Via gerichte pilots en projecten willen we samen met onze boeren werken aan een gezonde en perspectiefvolle agrarische sector. En door het organiseren van bijeenkomsten en het voeren van keukentafelgesprekken streven we er naar om nauw contact te hebben en te onderhouden met onze agrarische ondernemers en de betrokken gezinnen Gezamenlijk stellen wij thema’s vast die de basis vormen voor onze Agenda Agrarische Sector. Heeft u ideeën, plannen of wilt u meedenken over onze agenda: neem dan contact op met Wilco Pasman (06-28199669).

Belangrijke lopende thema’s:

Jonge Agrariërs

In alle ontwikkelingen die er zijn spelen “jonge boeren” in het bijzonder een belangrijke rol. Dat doen we door onderlinge contacten tussen deze gedreven ondernemers te stimuleren waarbij naast het uitwisselen van (nieuwe) kennis en ervaring, juist onderlinge samenwerkingen veel opleveren. Verder gaan we regelmatig in gesprek over hoe we als gemeente kunnen zorgen voor omstandigheden waarin je op een passende manier je bedrijf kunt runnen. Ben je een jonge agrariër en wil je ons helpen om als gemeente goed beleid te hebben op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling? Neem dan contact op met Wilco Pasman via 06-28199669.

Vrijwillige Kavelruil

Via vrijwillige kavelruil streven we er naar om gronden dichterbij de bedrijven te krijgen en de versnippering te verminderen. Dat is gunstig voor de landbouw, verkeersveiligheid, wegenonderhoud en het geeft de mogelijkheid voor meer koeien in de wei. Voor de vrijwillige kavelruil werkt een vaste Kavelruilcommissie ruilplannen uit in deelgebieden. Uitgangspunt daarbij zijn de wensen van grondeigenaren en vrijwillige deelname. Afgelopen jaren is op deze manier gemiddeld 50 tot 100 hectare per jaar geruild. Naast agrariërs doen ook particuliere eigenaren en landgoederen mee. Vrijwillige kavelruil geeft ook voor stoppers goede mogelijkheden om de gronden op een passende en efficiënte wijze in te zetten. Wilt u meer weten over vrijwillige kavelruil in onze gemeente, neem dan gerust contact op met de kavelruilcoördinator Henk Haarhuis (06-27276392)

Toekomst Gerichte Erven

Via het project Toekomst Gerichte Erven kunnen agrariërs informatie krijgen over het verduurzamen van het erf. Denk daarbij aan het saneren van asbestdaken, het benutten van de mogelijkheid voor zonne-energie, maar ook over het versterken van de biodiversiteit op erven. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk voor onze agrariërs en ons als gemeente. We willen u dan ook graag helpen bij uw plannen of het maken daarvan. Klik hier voor meer informatie over Toekomst Gerichte Erven.

Bedrijfsplannen, bedrijfsscans en pilots

Voor agrariërs die ideeën en/of plannen willen uitwerken via een bedrijfsplan of scan hebben we subsidies beschikbaar. Dit kunnen bijvoorbeeld plannen zijn gericht op het doorontwikkelen en verduurzamen van de huidige bedrijfsvoering, plannen gericht op het vertalen van kringlooplandbouw op het eigen bedrijf, In deelgebieden zetten we graag pilots op met groepen boeren  gericht op het werken aan biodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit en het benutten van mogelijkheden om CO2 vast te leggen. Voor informatie over de subsidieregeling neem contact op met bij Wilco Pasman via 06-28199669.